THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG BÌNH CHỌN


TRẦN MINH HÙNG
TỔNG BIÊN TẬP
TẠP CHÍ KINH TẾ SÀI GÒN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BÌNH CHỌN


NGUYỄN THỊ KIM NGỌC
PHÓ GIÁM ĐỐC
SỞ CÔNG THƯƠNG TP.HCM
PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BÌNH CHỌN


TRẦN HOÀNG
CHỦ TỊCH
HIỆP HỘI MARKETING
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG BÌNH CHỌN


NGUYỄN PHI VÂN
CHỦ TỊCH
HIỆP HỘI ĐẦU TƯ THIÊN THẦN ĐÔNG NAM Á, CHUYÊN GIA QUỐC TẾ VỀ THƯƠNG HIỆU
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG BÌNH CHỌN


BÙI THANH TRÁNG
TRƯỞNG KHOA
KINH DOANH QUỐC TẾ & MARKETING,
ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG BÌNH CHỌN


NGUYỄN NGỌC HÒA
CHỦ TỊCH
HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TP.HCM
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG BÌNH CHỌN


PHẠM PHÚ NGỌC TRAI
CHỦ TỊCH GIBC
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG BÌNH CHỌN


VÕ TRÍ THÀNH
VIỆN TRƯỞNG
VIỆN NGHIÊN CỨU CHIẾN LƯỢC
THƯƠNG HIỆU VÀ CẠNH TRANH
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG BÌNH CHỌN


TRẦN HÀ MINH QUÂN
VIỆN TRƯỞNG
VIỆN ISB ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG BÌNH CHỌN